BATXILLERAT I BATXIBAT

BATXILLERAT

El batxillerat és l’etapa de formació acadèmica postobligatòria que, convencionalment, es cursa entre els 16 i els 18 anys, però està oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància.

batxillerat

El batxillerat s’estructura en les parts següents:

  • Una part comuna, que està formada per les matèries comunesque ha de cursar tot l’alumnat, i el Treball de recerca.
  • Una part diversificada, formada per les matèries lligades a l’opció i modalitat triades per l’alumnat i les matèries específiques/optatives.

Per obtenir-ne el títol, cal cursar i superar totes les matèries que constitueixen el currículum establert per la normativa vigent.

Hi ha diferents modalitats de batxillerat. En el moment de matricular-s’hi per primera vegada, l’estudiant escull una modalitat que ha de mantenir durant tot el cicle, tot i que hi ha possibilitats de canviar-la. Les modalitats són:

  • modalitat d’humanitats i ciències socials
  • modalitat de ciències i tecnologia
  • modalitat d’arts

A la Cerdanya hi ha dues modalitats de Batxillerat que s’imparteixen a l’Institut Pere Borrell i són:

  • Científic Tecnològic
  • Humanitats i Ciències Socials

 

BATXIBAC TITOL

El programa batxibac, impartit en els centres específicament autoritzats pel Departament d’Ensenyament,  permet a l’alumnat cursar un currículum mixt que suposa fer un terç de l’horari lectiu del batxillerat en llengua francesa i cursar les matèries Llengua i literatura franceses i Història de França.

batxibac

Per accedir al batxibac l’alumnat ha de demostrar un nivell bàsic de francès, equivalent al B1 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües.

L’alumnat que cursi el currículum mixt, a més d’obtenir el títol de batxiller si supera totes les matèries cursades, obtindrà també el diploma de baccalauréat si supera una prova externa que es desenvolupa íntegrament en francès.

A la Cerdanya s’ofereix aquest servei a l’Institut Pere Borrell.